Litteratur om litteraturen 1870-1920

Opslagsværker

ADL (Arkiv for Dansk Litteratur) www.adl.dk

Dansk biografisk leksikon , 3. udg., bd.1-16. Gyldendal 1979-1984

Danske digtere i det 20. århundrede: – Ernst Frandsen m.fl. (red.), bd 1. Gad 1951 – Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.), bd. 1. Gad 1965 – Torben Brostrøm og Mette Winge (red.), bd 1. Gad 1980 – Anne-Marie Mai (red.), bd 1. Gad 2002

Henning Harmer og Thomas Jørgensen (red.) Gyldendals Litteraturleksikon, bd. 1-4. Gyldendal 1974

John Chr. Jørgensen (red.) Dansk forfatterleksikon, bd. 1-2. Rosinante 2001

Jytte Larsen (red.) Dansk kvindebiografisk leksikon, bd. 1-4. Rosinante 2000-01

Klaus P. Mortensen og Søren Schou (red.) Gads danske forfatterleksikon. 2003

Henrik Rasmussen (red.) Gads litteraturleksikon. 2. udg., 2005

Litteraturhistoriske og historiske værker

Claus Bjørn m.fl. Det danske landbrugs historie, bd. 3. Landbohistorisk Selskab 1988

Julius Bomholt Dansk Digtning. Fremad 1930

Ning de Coninck-Smith For barnets skyld. Byen, skolen og barndommen. Gyldendal 2000

Vagn Dybdahl Dansk socialhistorie, bd. 5. Gyldendal 1982

Hans Hertel (red.) Verdens litteraturhistorie, bd. 5. Gyldendal 1988

Aage Henriksen m.fl. Den erindrende Faun. Fremad 1968

Peter Michael Hornung (red.) Ny dansk kunsthistorie, bd. 4 og 6. Palle Fogtdal 1993-94

Malene Linell Ipsen (red) Du danske sommer: Fynbomalerne og de jyske forfattere i samklang. Johannes Larsen Museet 2007

Johan Fjord Jensen m. fl. (red.) Dansk Litteraturhistorie, bd. 6 og 7. Gyldendal 1985

Klaus Bruhn Jensen (red.) Dansk mediehistorie, bd. 1-2. Samleren 1996-97

Elisabeth Møller Jensen m.fl. (red.) Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 2-3. Rosinante 1993-96

Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.) Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. Gyldendal 2005

Carl Henrik Koch Den danske filosofis historie, bd. 4-5. Gyldendal 2004

Ove Korsgaard Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. Gyldendal 2004

Sven Møller Kristensen Digteren og samfundet, bd. 1-2. 2. udg., Munksgaard 1965

Ulrik Lehrmann Bevidsthedsdannelsens provins. Odense Universitetsforlag 1982

Jette Lundbo Levy m.fl. Litteraturhistorier. Perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970. 2. udg., Danmarks Radio 2004

Søren Mørch Den ny Danmarkshistorie. Gyldendal 1982

Olaf Olsen (red.) Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 11-12. 2. udg., 2004

Carl S. Petersen og Vilh. Andersen Illustreret dansk litteraturhistorie, bd. 4. Gyldendal 1925

Lorenz Rerup Tiden 1864-1914. Danmarks historie, bd. 6. Gyldendal 1989

Christian Rimestad Digtere i Forhør. Interviews og Breve. Gyldendal 1906

Bente Rosenbeck Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1980. Gyldendal 1987

Povl Schmidt og Jørgen Gleerup (red.) Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920, 21 udgivelser, Odense Universitetsforlag 1975-87

Hakon Stangerup og F.J. Billeskov Jansen Dansk litteraturhistorie, bd. 3. Politiken 1966

Ejnar Thomsen Dansk Litteratur efter 1870. Rosenkilde og Bagger 1965

Henrik Wivel Den store stil. Dansk symbolisme og impressionisme omkring år 1900. Fogtdal 1995

Martin Zerlang Bøndernes klassekamp i Danmark. Medusa 1976

Om periodens litteratur

Gunnar Ahlström Det moderna genombrottet i Nordens literatur. Rabén & Sjögren 1974

Gunhild Agger og Anker Gemzøe (red.) Arbejderkultur 1870-1924, bd. 1. Medusa 1982

Lars Arild m.fl. Ideologihistorie II. Videnskab idé-debat, elite- og massekultur i Danmark 1870-1970. Fremad 1975

Herman Bang Realisme og Realister. Schubothe 1879

Georg Brandes Det moderne Gjennembruds Mænd. Gyldendal 1883

Elias Bredsdorff Den store nordiske krig om seksualmoralen. Gyldendal 1973

Pil Dahlerup Det moderne gennembruds kvinder. Gyldendal 1983

Johs. Nørregaard Frandsen og Anders Thyrring Andersen Tre jyske tenorer. Om Johannes V. Jensens, Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens lyrik. Syddansk Universitetsforlag & Gyldendal 2008

Oluf Friis Halvfemsernes lyrikere. 2. udg., Gyldendal 1964

Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner (red.) Livslyst. Sundhed, Skønhed, Styrke i dansk kunst 1890-1940. Fuglsang Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum 2008

Johan Fjord Jensen Turgenjev i dansk åndsliv. Gyldendal 1961

Jørgen Dines Johansen Litteratur og begær. Syddansk Universitetsforlag 2003

Jørgen Dines Johansen (red.) Analyser af dansk kortprosa, bd. 1. Borgen 1971

Bo Hakon Jørgensen Symbolismen – eller jegets orfiske forklaring. Odense universitetsforlag 1993

Sven Møller Kristensen Impressionismen i dansk prosa 1870-1900. 2. udg., Gyldendal 1955

Sven Møller Kristensen Den store generation Gyldendal 1974

Knud Michelsen Digter og storby. Fremad 1974

Klaus P. Mortensen (red.) Uden for murene. Gad 2002

Povl Schmidt og Ulrik Lehrmann (red.) Læsninger i dansk litteratur, bd. 2 og 3. Odense Universitetsforlag 1997 og 1998

Robert Neiiendam Det kongelige Teaters Historie 1874-92, bd. 1-5. Jespersen og Pios forlag-Povl Branner 1921-1930. Bd. 6 udg. af Selskabet for Dansk Teaterhistorie 1970

Erik A. Nielsen Ideologihistorie III. Modernismen i dansk lyrik 1870-1970. Fremad 1976

Lis Norup I den sidste time. Dekadencens kunst og æstetik. Husets forlag 2000

Lise Serritslev Petersen Symbolismens seere. Kimære 1988

Lise Serritslev Petersen Arabesk og Objekt 1890-1940. Borgen 1992

Christian Rimestad Fra Stuckenberg til Seedorf. Den lyriske Renæssance i Danmark, bd. 1-2. V.Pio 1922-23

Bente Scavenius (red.) Grib tiden. Gyldendal 2001

Povl Schmidt og Jørgen Gleerup (red.) Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920, bd. 1-20. Odense Universitetsforlag 1977-88

Hakon Stangerup Kulturkampen, bd. 1-2. Gyldendal 1946

Valdemar Vedel Firsernes Førere. Aschehougs forlag 1923

Henrik Wivel (red.) Drømmetid. Fortællinger fra Det Sjælelige Gennembruds København. Gad 2004

Cai M. Woel Troubadurer. Litterære Tidsbilleder, bd. 1. Woels Forlag 1930

Om enkelte forfattere

HERMAN BANG

Harry Jacobsen Herman Bang-biografi, bd. 1-4. Hagerup 1954-66

Torben Kragh Grodal „Den sociale sult og den existentielle kvalme“ i: Jørgen Dines Johansen (red.) Analyser af dansk kortprosa, bd. 1. Borgen 1971

Klaus P. Mortensen Sonderinger i Herman Bangs romaner. Vinten 1973

Claus Secher Seksualitet og samfund i Herman Bangs romaner. Borgen 1973

John Chr. Jørgensen „Jeg, der kender Pressens Melodier“ … Herman Bangs Journalistik. Ajour 2003

Peer E. Sørensen Billeder af Bang. Gyldendal 2009

EDV. BRANDES

Kristian Hvidt Edvard Brandes. Portræt af en radikal blæksprutte. Gyldendal 1987, 3. rev. udg. 2005

GEORG BRANDES

Paul V. Rubow Georg Brandes' Briller. Levin & Munksgaard 1932

Henning Fenger Georg Brandes' læreår. Gyldendal 1955

Henning Fenger Den unge Georg Brandes. Gyldendal 1957

Elias Bredsdorff Henrik Pontoppidan og Georg Brandes, bd. 1-2. Gyldendal 1964

Sven Møller Kristensen Georg Brandes. Gyldendal 1980 Jørgen Knudsen Georg Brandes, bd. 1-5. Gyldendal 1985-2004

MARIE BREGENDAHL

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen Forlokkelse. Den kvindelige identitetskonflikt i Marie Bregendahls forfatterskab. Odense Universitetsforlag 1981

Povl Schmidt „Kroppens fryd. Marie Bregendahl: Hendrik i Bakken“ i: Jørgen Gleerup og Povl Schmidt (red.) Drift og socialitet. Odense Universitetsforlag 1983

Jørgen Gleerup „Sindets Opvaagnen. Marie Bregendahl. Sommeraften“ i: Drift og socialitet

Povl Schmidt „Parforholdet mellem trang og tvang“ i: Povl Schmidt Indføling og afstand Rosinante/Munksgaard 1989

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen En rullende saga. Studier i Marie Bregendahls fortællinger. Syddansk Universitetsforlag 2005

SOPHUS CLAUSSEN

Ernst Frandsen Sophus Claussen, bd. 1-2. Gyldendal 1950

Keld Zeruneith Fra klodens værksted. Gyldendal 1992 Jørgen Hunosøe Gift med den sidste engel? Amadeus 1994

Jørgen Hunosøe „Efterskrift“ i Sophus Claussen: Antonius i Paris og Valfart. DSL/Borgen 1990

Peer E. Sørensen Udløb i uendeligheden. Gyldendal 1997

Dan Ringgaard Den poetiske lækage. Museum Tusculanum 2000

ERNESTO DALGAS

Axel Garde Dansk Aand. Gjellerup 1908

Henrik Schovsbo „Efterskrift“ i: Ernesto Dalgas: Dommedags Bog. DSL/Borgen 1996

Henrik Schovsbo „Efterskrift“ i Ernesto Dalgas: Lidelsens Vej. DSL/Borgen 1993

HOLGER DRACHMANN

Georg Brandes „Holger Drachmann“ i: Samlede Skrifter, bd. 3. Gyldendal 1900

Valdemar Vedel Holger Drachmann. Schønberg 1909

Paul V. Rubow Holger Drachmanns Ungdom. Ejnar Munksgaards forlag 1940

Paul V. Rubow Holger Drachmann 1878-1897. Ejnar Munksgaards forlag 1945

Paul V. Rubow Holger Drachmann. Sidste Aar. Ejnar Munksgaards forlag 1950

Johannes Ursin Holger Drachmann, bd. 1-2. Rosenkilde Bagger 1953 Lars P. Rømhild „Efterskrift“ i Holger Drachmann: Forskrevet –. DSL/Borgen 2000

GUSTAV ESMANN

Aage Welblund Omkring den litterære cafe. Branner og Korch 1951

EMMA GAD

Bjarne Kildegaard Fru Emma Gad. Tiderne Skifter 1984

Mette Winge Alle tiders Emma Gad. Politiken 2005

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur om litteraturen 1870-1920.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig