Opslagsværker

ADL (Arkiv for Dansk Litteratur)

Dansk biografisk leksikon, 3. udg., bd. 1-16. Gyldendal 1979-1984

John Chr. Jørgensen (red.) Dansk forfatterleksikon. Rosinante 2001

Jytte Larsen (red.) Dansk kvindebiografisk leksikon, bd. 1-4. Rosinante 2000-2001

Knud Michelsen (red.) Forfatterleksikon. Udenlandsk litteratur. Rosinante 1999

Klaus P. Mortensen og Søren Schou (red.) Gads danske forfatterleksikon. Gad 2003

Marianne Stecher-Hansen (red.) Danish Writers from the Reformation to Decadence 1550-1900. DLB (Dictionary of Literary Biography), volume300. Thomson Gale 2004

Litteraturhistoriske og historiske værker

Gustav Albeck m.fl. Dansk litteraturhistorie, bd. 2. Politikens Forlag 1964

Kr. Arentzen Baggesen og Oehlenschläger. Litteraturhistorisk Studie, bd. 18. København. 1870-78

Thomas Bredsdorff Dansk litteratur set fra månen. Om sjælen i digtningen. Gyldendal 2006

Jørgen Fafner Dansk vershistorie, bd. 1-2. C.A. Reitzel 1994-2000

Rasmus Glenthøj m.fl. (red.) Magtspillet. Danmark og Napoleon. Det Kongelige Bibliotek 2005

Arnold Hauser Kunstens og litteraturens socialhistorie, bd. 2. Bibliotek Rhodos 1979 (tysk udg. 1953-79)

Aage Henriksen m.fl. Ideologihistorie I. Organismetænkningen i dansk litteratur 1770-1870. Tabula/Fremad 1975

Hans Hertel (red.) Verdens litteraturhistorie, bd. 4 og 5. Gyldendal 1992-94

Johan Fjord Jensen m.fl. (red.) Dansk litteraturhistorie, bd. 4 og 5. Gyldendal 1983

Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.) Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. Gyldendal 2005

Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen og Erik A. Nielsen Litteraturhistorier. Perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970. Danmarks Radio (2. udg.) 1996

Olaf Olsen (red.) Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 10-11, 1990, 2. udgave 2003-04

Carl S. Petersen og Vilhelm Andersen Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 3. Gyldendal 1934

Om periodens litteratur

Henrik Blicher m.fl. (red.) Som Runer paa Blad. Arbejdspapirer om dansk litterær romantik. Det Kongelige Bibliotek 1996

Georg Brandes Essays. Danske Personligheder. Gyldendal 1889

Erik M. Christensen „Guldalderen som idéhistorisk periode. H.C. Ørsteds optimistiske dualisme“ i: Guldalderstudier. Universitetsforlaget i Aarhus 1966

Horace Engdahl Den romantiska texten. En essä i nio avsnitt. Bonniers 1986

Aage Jørgensen (udg.) Henrich Steffens – en mosaik. Akademisk forlag 1977

Carl Henrik Koch Den danske filosofis historie, bd.4: Den danske idealisme 1800-1880. Gyldendal 2004

Lasse Horne Kjældgaard Sjælen efter døden. Guldalderens moderne gennembrud. Gyldendal 2007

Sven Møller Kristensen Den dobbelte eros. Gyldendal 1966

Erik Lunding „Biedermeier og romantismen“ i: Kritik 7. Gyldendal 1968

William Michelsen Om H.C. Ørsted og tankebilledet bag Oehlenschlägers Aladdin. Oehlenschläger Selskabets skriftserie, nr. 3. 1963

Klaus P. Mortensen Himmelstormerne. En linje i dansk naturdigtning. Gyldendal 1993

Klaus P. Mortensen Spejlinger. Litteratur og refleksion. Spring 2000

Paul V. Rubow Dansk litterær Kritik i det nittende Aarhundrede indtil 1870. Levin & Munksgaard 1921, genudg. 1970

Rüdiger Safranski Romantik. Eine deutsche Affäre. Carl Hanser Verlag 2007

Ejnar Thomsen „Omkring Oehlenschlägers gennembrud 1802“ i: Digteren og kaldet. Efterladte studier. Gyldendal 1957

Ejnar Thomsen Omkring Oehlenschlägers tyske quijotiade. Københavns Universitet 1950

Børge Ørsted J.P. Mynster og Henrich Steffens. En studie i dansk kirke- og åndshistorie omkring år 1800, bd. 1-2. Nyt Nordisk Forlag 1965

Om enkelte forfattere

SCHACK STAFFELDT

Hakon Stangerup Schack Staffeldt. Gyldendal 1940

Erik A. Nielsen „Fantasibegrebet hos Schack Staffeldt“ i: Den erindrende faun. Fremad 1968

Henrik Blicher „Denne Harpe er din Brud. Schack Staffeldt: 'Digte'“ i: Læsninger i dansk litteratur, bd. 1, Odense Universitetsforlag 1998

Lotte Christensen „Schack Staffeldt – en genuin romantiker“. Prismer/Semesterskrift fra Tværfag (Aarhus Universitet), forår 1998

Torben Jelsbak „Staffeldts sonet-klassik“ i: Kritik 141, Gyldendal 1999

Steffen Hejlskov Larsen „(Ny)platonismens billeder i Schack von Staffeldts 'Nye Digte', 1808“ i: Danske Studier 2003.

ADAM OEHLENSCHLÄGER

Vilhelm Andersen Guldhornene. Et Bidrag til den danske Romantiks Historie. Det Nordiske Forlag 1896

Vilhelm Andersen Adam Oehlenschläger. Et Livs Poesi. Eftermæle, bd. 13. Det Nordiske Forlag 1899-1900

Georg Brandes „Adam Oehlenschläger“ i: Samlede Skrifter, bd. 1. Gyldendal 1899

Svend Erik Larsen „Dyrehaven – tur/retur“ i Spring, nr. 2, 1992

Søren Baggesen „Efterskrift“ i: Adam Oehlenschläger: Helge. Et Digt. DSL/Borgen 1996

Peter Stein Larsen „Idyl og dæmoni i 'Digte' 1803“ i: Henrik Blicher m.fl. (red.) Som Runer paa Blad. Arbejdspapirer om dansk litterær romantik. Det Kongelige Bibliotek 1996

Alvhild Dvergsdal Adam Oehlenschlägers tragediekunst. Museum Tus-culanum 1997

Knud Bjarne Gjesing „På det frie Marked. Adam Oehlenschläger – Sanct Hansaften-Spil“ i: Læsninger i dansk litteratur, bd. 1. Odense Universitetsforlag 1998

CARSTEN HAUCH

Søren Baggesen „Forfatterportræt“ af Carsten Hauch i Arkiv for dansk litteratur www.adl.dk

Georg Brandes „Carsten Hauch“, Samlede Skrifter, bd. 1. Gyldendal 1899

Jørgen Breitenstein „Carsten Hauchs romaner“ i: Danske Studier 1969

Alvhild Dvergsdal „'Pleiaderne ved Midnat' av Carsten Hauch. Om å gjøre et rom ubegripligt“ i Årsberetning 1992, Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet 1993

Ole Birklund Andersen Den faktiske sandheds poesi. Studier i historieromanen i første halvdel af det 19. århundrede. Aarhus Universitetsforlag 1996

B.S. INGEMANN

Kjeld Galster Ingemanns historiske Romaner og Digte. Aschehoug & Co. 1922

Kjeld Galster Fra Ahasverus til Landsbybørnene. Kolding 1927

Erik A. N ielsen "Ingemanns romantiske kristendom" i: Ribe Stiftsbog 1980

Marita Akhøj Nielsen "Efterskrift" i: B.S. Ingemann Valdemar Seier. DSL/Borgen 1987

Flemming Lundgreen-Nielsen: "Sjælens natisde. Det ubevidste i dansk romantik" i: Kaos og kosmos: studier i europæisk romantik. Museum Tusculanum 1989

Jan Rosiek "Ingemanns romantiske eventyr" i: Passage nr. 8, 1990

Elna Bækdorf og Knud Bjarne Gjesing "Efterskrift" i: Tankebreve fra en Afdød. C.A. Reitzel 1995

Niels Kofoed Den ukendte Ingemann. C.A. Reitzel 1996

Flemming Lundgreen-Nielsen "Den fortrængte Ingemann" i: Henrik Blicher m.fl. (red.) Som Runer paa Blad. Arbejdspapirer om dansk litterær romantik. Det Kongelige Bibliotek 1996

N.F.S. Grundtvig

Henning Høirup Grundtvigs Syn på Tro og Erkendelse Gyldendal 1949

Helge Toldberg Grundtvigs symbolverden. København. Gyldendal 1950

William Michelsen Tilblivelsen af Grundtvigs Historiesyn. Gyldendal 1954

Kaj Thaning Menneske først – Grundtvigs opgør med sig selv. Gyldendal 1963

Knud Eyvin Bugge Skolen for livet. Gad 1965

Flemming Lundgreen-Nielsen Det handlede ord, bd. 1-2. Gad 1980

Bent Christensen Omkring Grundtvigs Vidskab. Gad 1998

Ole Vind Grundtvigs historiefilosofi. Gyldendal 1999

Sune Auken Sagas spejl. Mytologi, historie og kristendom hos N.F.S Grundtvig. Gyldendal 2005

Desuden årbogen Grundtvig-Studier, som Grundtvig-Selskabet har udgivet siden 1948

F.C. Sibbern

Jens Anker Jørgensen "F.C. Sibbern. Mennesket og verden hos Sibbern" i: Aage Henriksen m.fl. (red.) Den erindrede faun. Fremad 1968

Henrik Schovsbo "Efterskrift" i: Efterladte Breve af Gabrielis. Samlede og udgivne af Frederik Christian Sibbern. DSL/Borgen 1997

Carl Henrik Koch "F.C. Sibbern" i: Den danske idealisme 1800-1880. Gyldendal 2004

JOHAN LUDVIG HEIBERG

Aage Friis Fra det heibergske Hjem. J.H. Schultz Forlag 1940

Morten Borup (red.) Breve og aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg, bd.1-5. Gyldendal 1946-1950

Morten Borup Johan Ludvig Heiberg, bd.1-3. Gyldendal 1947-1949

Henning Fenger Familjen Heiberg: Peter Andreas Heiberg, fru Gyllembourg, Johan Ludvig Heiberg og fru Heiberg. Udgivet af Heiberg-Selskabet. Museum Tusculanum 1992

Vibeke Schrøder Tankens våben: Johan Ludvig Heiberg. Gyldendal 2001 Jon Stewart A History of Hegelinism in Golden Age Denmark. C.A. Reitzel 2007

HENRIK HERTZ

Georg Brandes „Henrik Hertz“ i: Samlede Skrifter, bd. 1. Gyldendal 1899

Hans Kyrre Henrik Hertz. Liv og Digtning. H. Hagerups Forlag 1916

Mogens Brøndsted Henrik Hertzes Teater. Munksgaard 1946

JENS CHRISTIAN HOSTRUP

Jens Christian Hostrup Erindringer fra min Barndom og Ungdom. Gyldendal 1891

Elisabeth Hostrup Breve fra og til C. Hostrup. Gyldendal 1897

STEEN STEENSEN BLICHER

Søren Baggesen Den Blicherske Novelle. Gyldendal 1965

Felix Nørgaard (red.) Omkring Blicher. Gyldendal 1974

Knud Sørensen St. St. Blicher. Digter og samfundsborger. Gyldendal 1984

Hans Hansen Steen Steensen Blichers barndom og ungdom & Studier over Steen Steensen Blicher. Genudgivet af Blicher-Selskabet og Syddansk Universitetsforlag 2005

THOMASINE GYLLEMBOURG

Elisabeth Hude Thomasine Gyllembourg og hverdagshistorierne. Rosenkilde og Bagger 1951

Anni Broue Jensen Penge og kærlighed. Religion og socialitet i Thomasine Gyllembourgs forfatterskab. Odense Universitetsforlag 1983

Henning Fenger Familjen Heiberg: Peter Andreas Heiberg, fru Gyllembourg, Johan Ludvig Heiberg og fru Heiberg. Museum Tusculanum 1992

Klaus P. Mortensen Thomasines oprør: en familiehistorisk biografi om køn og kærlighed i forrige århundrede. Gad 2002

CARL BERNHARD

H. Schwanenflügel Carl Bernhard. Hans Liv og Forfattervirksomhed. Det Schubotheske Forlag 1895

POUL MARTIN MØLLER

Johs. Brøndum-Nielsen Poul Møller Studier. Gyldendal 1940

Uffe Andreasen Poul Møller og romantismen. Gyldendal 1973

Henrik Denman Poul Martin Møller: en kommenteret bibliografi. Denman 1986

Martin Paludan-Müller Udlængsel og hjemve: personlighedsopfattelse hos Poul Møller og hans forgængere. Museum Tusculanum 1987

H.C. ANDERSEN

Paul V. Rubow H.C. Andersens Eventyr. Levin og Munksgaard 1927

Tage Høeg H.C. Andersens Ungdom. Levin og Munksgaard 1934

Bo Grønbech H.C. Andersens Eventyrverden. Povl Branner 1945

Johan de Mylius Myte og roman. H.C. Andersens romaner mellem romantik og realisme. Gyldendal 1981

Elias Bredsdorff H.C. Andersen. Mennesket og digteren. Fremad 1985

Klaus P. Mortensen Svanen og Skyggen. Gad 1989

Johan de Mylius Forvandlingens pris. H.C. Andersens eventyr. Høst 2004

Jens Andersen Andersen, bd. 1-2. Gyldendal 2005

Klaus P. Mortensen Tilfældets poesi. H.C. Andersens forfatterskab. Gyldendal 2007

CHRISTIAN WINTHER

Oluf Friis „Indledning“ i: Christian Winther: Poetiske Skrifter, bd.1.

Holbergselskabet 1927 Oluf Friis Hjortens Flugt. Bidrag til studiet af Chr. Winthers digtning. H. Hirschsprungs forlag 1961

Oscar Bandle „Virkelighed og dæmoni i Christian Winthers digtning“ i: Alex Bolckmans (red.) Literature and Reality. University of Ghent 1977

Michael Krarup „Christian Winther“ i: Marianne Stecher-Hansen (red.) Danish Writers from the Reformation to Decadence, 1550-1900. Bind 300 af Dictionary of Literary Biography. Thomson Gale 2004

Sune Auken „Gentagelsens dæmoni“ i: Spring 24, 2006

Søren Baggesen „Christian Winther“ i Arkiv for Dansk Litteratur. www.adl.dk

EMIL AARESTRUP

Georg Brandes „Emil Aarestrup“ i: Samlede Skrifter, bd. 2. Gyldendal 1899

Keld Zeruneith Den frigjorte. Emil Aarestrup i digtning og samtid. En biografi. Gyldendal 1981

Søren Baggesen „Om Emil Aarestrup“ i: Seks sonderinger i den panerotiske linje i dansk lyrik. Odense Universitetsforlag 1997

Dan Ringgaard „Efterskrift“ i: Emil Aarestrup Udvalgte digte. DSL/Borgen 1998

Frederik Stjernfelt „Emaljens mørke Hieroglypher. Emil Aarestrup: Digte“ i: Povl Schmidt m.fl. (red.): Læsninger i dansk litteratur 1820-1900, bd. 2. Odense Universitetsforlag 1998

LUDVIG BØDTCHER

Al. Schumacher Ludvig Bødtcher. Et Digterliv. Otto B. Wroblewskis Forlag 1875

Johs. Brøndum-Nielsen Litterærhistoriske Epistler: Ludvig Bødtcher, Poul Møller, Viggo Stuckenberg. Gyldendal 1960

Sys Hartmann I Sydens Land. Cicero 1993

FREDERIK PALUDAN-MÜLLER

Fr. Lange Frederik Paludan-Müller. Det nordiske Forlag 1899

H. Martensen-Larsen Paludan-Müller og Martensen. Til Forstaaelse af Digteren, som fandt Sandhedens Perle. J. Frimodts Forlag 1923

Sejer Kühle Frederik Paludan-Müller, bd. 1-2. Aschehoug Dansk Forlag 1941-1942

Tue og Bodil Gad Den gamle Digter. C.A. Reitzels Forlag 1986

P.L. MØLLER

Julius Clausen En Kvindes Kærlighed. P.L. Møller, Mathilde Leiner. Gyldendal 1928

POUL CHIEVITZ

M.A. Goldschmidt „Poul Chievitz“ i: Nord og Syd, bd. 4, 1856

Leopold, Svend: Omkring Parnasset og andre Materier. Gyldendal 1914

SØREN KIERKEGAARD

Carl Henrik Koch Kierkegaard og „Det interessante“. En studie i en æstetisk kategori. C.A. Reitzel 1992

Poul Erik Tøjner, Joakim Garff og Jørgen Dehs Kierkegaards æstetik. Gyldendal 1995

Finn Frandsen og Ole Morsing Denne slyngelagtige eftertid. Tekster om Søren Kierkegaard. Slagmark 1995

Arne Grøn Subjektivitet og negativitet: Kierkegaard. Gyldendal 1997

Isak Winkel Holm Tanken i billedet. Søren Kierkegaards poetik. Gyldendal 1998

Joakim Garff SAK. En biografi. Gad 2000

Peter Tudvad Kierkegaards København. Politikens Forlag 2004

Peter Tudvad Kierkegaards Jyllandsrejse. Politikens Forlag 2006

CARIT ETLAR

Gunhild Agger En Eventyrromans mission. Aalborg Universitetscenter 1992

Martin Dyrbye Carit Etlars Fredericia: minder og myter. Fredericia Lokalhistorisk Forlag 1994

MATHILDE FIBIGER

Lise Sørensen Den nødvendige nedtur: besyv om Mathilde Fibiger og kvindernes gamle sag. Gyldendal 1977

Tine Andersen og Lise Busk-Jensen Mathilde Fibiger – Clara Raphael.

Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark 1830-1870. Medusa 1979 Lise Busk-Jensen „Mathilde Fibiger“ i: Arkiv for Dansk Litteratur. www.adl.dk

HANS EGEDE SCHACK

Hans Hertel (red.) Omkring Phantasterne. Hans Reitzel 1969

Jens Kr. Andersen Feudalistisk fantasteri og liberalistisk virkelighed. Forum 1978

Jørgen Mathiassen Hans Egede Schack som jurist og politiker. Gad 1978

John Chr. Jørgensen Den sande kunst. Studier i dansk 1800-tals realisme. Borgen 1980

MEIR ARON GOLDSCHMIDT

Hans Kyrre M. Goldschmidt. H. Hagerups Forlag 1919

Elias Bredsdorff Goldschmidts „Corsaren“. Forlaget Sirius 1962

Mogens Brøndsted Goldschmidts fortællekunst. Gyldendal 1967

Kenneth H. Ober Meir Goldschmidt. Twayne Publishers 1976

VILHELM BERGSØE

Paul V. Rubow Vilhelm Bergsøe og hans store Roman. Gyldendal 1948

Hans Lyngbye Jepsen (red.) Dansk prosa fra Ludvig Holberg til Vilhelm Bergsøe. Stig Vendelkærs Forlag 1966

Lars Peter Rømhild „Vilhelm Bergsøe“ i: Arkiv for Dansk Litteratur. www.adl.dk

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur om litteraturen 1800-1870.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig