Opslagsværker

ADL (Arkiv for Dansk Litteratur)

Dansk biografisk leksikon , 3. udg., bd.1-16. Gyldendal 1979-1984

Danske digtere i det 20. århundrede: – Ernst Frandsen m.fl. (red.), bd 1. Gad 1951 – Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.), bd. 1. Gad 1965 – Torben Brostrøm og Mette Winge (red.), bd 1. Gad 1980 – Anne-Marie Mai (red.), bd 1. Gad 2002

Henning Harmer og Thomas Jørgensen (red.) Gyldendals Litteraturleksikon, bd. 1-4. Gyldendal 1974

John Chr. Jørgensen (red.) Dansk forfatterleksikon, bd. 1-2. Rosinante 2001

Jytte Larsen (red.) Dansk kvindebiografisk leksikon, bd. 1-4. Rosinante 2000-01

Klaus P. Mortensen og Søren Schou (red.) Gads danske forfatterleksikon. 2003

Henrik Rasmussen (red.) Gads litteraturleksikon. 2. udg., 2005

Litteraturhistoriske og historiske værker

Claus Bjørn m.fl. Det danske landbrugs historie, bd. 3. Landbohistorisk Selskab 1988

Julius Bomholt Dansk Digtning. Fremad 1930

Ning de Coninck-Smith For barnets skyld. Byen, skolen og barndommen. Gyldendal 2000

Vagn Dybdahl Dansk socialhistorie, bd. 5. Gyldendal 1982

Hans Hertel (red.) Verdens litteraturhistorie, bd. 5. Gyldendal 1988

Aage Henriksen m.fl. Den erindrende Faun. Fremad 1968

Peter Michael Hornung (red.) Ny dansk kunsthistorie, bd. 4 og 6. Palle Fogtdal 1993-94

Malene Linell Ipsen (red) Du danske sommer: Fynbomalerne og de jyske forfattere i samklang. Johannes Larsen Museet 2007

Johan Fjord Jensen m. fl. (red.) Dansk Litteraturhistorie, bd. 6 og 7. Gyldendal 1985

Klaus Bruhn Jensen (red.) Dansk mediehistorie, bd. 1-2. Samleren 1996-97

Elisabeth Møller Jensen m.fl. (red.) Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 2-3. Rosinante 1993-96

Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.) Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. Gyldendal 2005

Carl Henrik Koch Den danske filosofis historie, bd. 4-5. Gyldendal 2004

Ove Korsgaard Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. Gyldendal 2004

Sven Møller Kristensen Digteren og samfundet, bd. 1-2. 2. udg., Munksgaard 1965

Ulrik Lehrmann Bevidsthedsdannelsens provins. Odense Universitetsforlag 1982

Jette Lundbo Levy m.fl. Litteraturhistorier. Perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970. 2. udg., Danmarks Radio 2004

Søren Mørch Den ny Danmarkshistorie. Gyldendal 1982

Olaf Olsen (red.) Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 11-12. 2. udg., 2004

Carl S. Petersen og Vilh. Andersen Illustreret dansk litteraturhistorie, bd. 4. Gyldendal 1925

Lorenz Rerup Tiden 1864-1914. Danmarks historie, bd. 6. Gyldendal 1989

Christian Rimestad Digtere i Forhør. Interviews og Breve. Gyldendal 1906

Bente Rosenbeck Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1980. Gyldendal 1987

Povl Schmidt og Jørgen Gleerup (red.) Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920, 21 udgivelser, Odense Universitetsforlag 1975-87

Hakon Stangerup og F.J. Billeskov Jansen Dansk litteraturhistorie, bd. 3. Politiken 1966

Ejnar Thomsen Dansk Litteratur efter 1870. Rosenkilde og Bagger 1965

Henrik Wivel Den store stil. Dansk symbolisme og impressionisme omkring år 1900. Fogtdal 1995

Martin Zerlang Bøndernes klassekamp i Danmark. Medusa 1976

Om periodens litteratur

Gunnar Ahlström Det moderna genombrottet i Nordens literatur. Rabén & Sjögren 1974

Gunhild Agger og Anker Gemzøe (red.) Arbejderkultur 1870-1924, bd. 1. Medusa 1982

Lars Arild m.fl. Ideologihistorie II. Videnskab idé-debat, elite- og massekultur i Danmark 1870-1970. Fremad 1975

Herman Bang Realisme og Realister. Schubothe 1879

Georg Brandes Det moderne Gjennembruds Mænd. Gyldendal 1883

Elias Bredsdorff Den store nordiske krig om seksualmoralen. Gyldendal 1973

Pil Dahlerup Det moderne gennembruds kvinder. Gyldendal 1983

Johs. Nørregaard Frandsen og Anders Thyrring Andersen Tre jyske tenorer. Om Johannes V. Jensens, Jeppe Aakjærs og Thøger Larsens lyrik. Syddansk Universitetsforlag & Gyldendal 2008

Oluf Friis Halvfemsernes lyrikere. 2. udg., Gyldendal 1964

Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner (red.) Livslyst. Sundhed, Skønhed, Styrke i dansk kunst 1890-1940. Fuglsang Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum 2008

Johan Fjord Jensen Turgenjev i dansk åndsliv. Gyldendal 1961

Jørgen Dines Johansen Litteratur og begær. Syddansk Universitetsforlag 2003

Jørgen Dines Johansen (red.) Analyser af dansk kortprosa, bd. 1. Borgen 1971

Bo Hakon Jørgensen Symbolismen – eller jegets orfiske forklaring. Odense universitetsforlag 1993

Sven Møller Kristensen Impressionismen i dansk prosa 1870-1900. 2. udg., Gyldendal 1955

Sven Møller Kristensen Den store generation Gyldendal 1974

Knud Michelsen Digter og storby. Fremad 1974

Klaus P. Mortensen (red.) Uden for murene. Gad 2002

Povl Schmidt og Ulrik Lehrmann (red.) Læsninger i dansk litteratur, bd. 2 og 3. Odense Universitetsforlag 1997 og 1998

Robert Neiiendam Det kongelige Teaters Historie 1874-92, bd. 1-5. Jespersen og Pios forlag-Povl Branner 1921-1930. Bd. 6 udg. af Selskabet for Dansk Teaterhistorie 1970

Erik A. Nielsen Ideologihistorie III. Modernismen i dansk lyrik 1870-1970. Fremad 1976

Lis Norup I den sidste time. Dekadencens kunst og æstetik. Husets forlag 2000

Lise Serritslev Petersen Symbolismens seere. Kimære 1988

Lise Serritslev Petersen Arabesk og Objekt 1890-1940. Borgen 1992

Christian Rimestad Fra Stuckenberg til Seedorf. Den lyriske Renæssance i Danmark, bd. 1-2. V.Pio 1922-23

Bente Scavenius (red.) Grib tiden. Gyldendal 2001

Povl Schmidt og Jørgen Gleerup (red.) Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920, bd. 1-20. Odense Universitetsforlag 1977-88

Hakon Stangerup Kulturkampen, bd. 1-2. Gyldendal 1946

Valdemar Vedel Firsernes Førere. Aschehougs forlag 1923

Henrik Wivel (red.) Drømmetid. Fortællinger fra Det Sjælelige Gennembruds København. Gad 2004

Cai M. Woel Troubadurer. Litterære Tidsbilleder, bd. 1. Woels Forlag 1930

Om enkelte forfattere

HERMAN BANG

Harry Jacobsen Herman Bang-biografi, bd. 1-4. Hagerup 1954-66

Torben Kragh Grodal „Den sociale sult og den existentielle kvalme“ i: Jørgen Dines Johansen (red.) Analyser af dansk kortprosa, bd. 1. Borgen 1971

Klaus P. Mortensen Sonderinger i Herman Bangs romaner. Vinten 1973

Claus Secher Seksualitet og samfund i Herman Bangs romaner. Borgen 1973

John Chr. Jørgensen „Jeg, der kender Pressens Melodier“ … Herman Bangs Journalistik. Ajour 2003

Peer E. Sørensen Billeder af Bang. Gyldendal 2009

EDV. BRANDES

Kristian Hvidt Edvard Brandes. Portræt af en radikal blæksprutte. Gyldendal 1987, 3. rev. udg. 2005

GEORG BRANDES

Paul V. Rubow Georg Brandes' Briller. Levin & Munksgaard 1932

Henning Fenger Georg Brandes' læreår. Gyldendal 1955

Henning Fenger Den unge Georg Brandes. Gyldendal 1957

Elias Bredsdorff Henrik Pontoppidan og Georg Brandes, bd. 1-2. Gyldendal 1964

Sven Møller Kristensen Georg Brandes. Gyldendal 1980 Jørgen Knudsen Georg Brandes, bd. 1-5. Gyldendal 1985-2004

MARIE BREGENDAHL

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen Forlokkelse. Den kvindelige identitetskonflikt i Marie Bregendahls forfatterskab. Odense Universitetsforlag 1981

Povl Schmidt „Kroppens fryd. Marie Bregendahl: Hendrik i Bakken“ i: Jørgen Gleerup og Povl Schmidt (red.) Drift og socialitet. Odense Universitetsforlag 1983

Jørgen Gleerup „Sindets Opvaagnen. Marie Bregendahl. Sommeraften“ i: Drift og socialitet

Povl Schmidt „Parforholdet mellem trang og tvang“ i: Povl Schmidt Indføling og afstand Rosinante/Munksgaard 1989

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen En rullende saga. Studier i Marie Bregendahls fortællinger. Syddansk Universitetsforlag 2005

SOPHUS CLAUSSEN

Ernst Frandsen Sophus Claussen, bd. 1-2. Gyldendal 1950

Keld Zeruneith Fra klodens værksted. Gyldendal 1992 Jørgen Hunosøe Gift med den sidste engel? Amadeus 1994

Jørgen Hunosøe „Efterskrift“ i Sophus Claussen: Antonius i Paris og Valfart. DSL/Borgen 1990

Peer E. Sørensen Udløb i uendeligheden. Gyldendal 1997

Dan Ringgaard Den poetiske lækage. Museum Tusculanum 2000

ERNESTO DALGAS

Axel Garde Dansk Aand. Gjellerup 1908

Henrik Schovsbo „Efterskrift“ i: Ernesto Dalgas: Dommedags Bog. DSL/Borgen 1996

Henrik Schovsbo „Efterskrift“ i Ernesto Dalgas: Lidelsens Vej. DSL/Borgen 1993

HOLGER DRACHMANN

Georg Brandes „Holger Drachmann“ i: Samlede Skrifter, bd. 3. Gyldendal 1900

Valdemar Vedel Holger Drachmann. Schønberg 1909

Paul V. Rubow Holger Drachmanns Ungdom. Ejnar Munksgaards forlag 1940

Paul V. Rubow Holger Drachmann 1878-1897. Ejnar Munksgaards forlag 1945

Paul V. Rubow Holger Drachmann. Sidste Aar. Ejnar Munksgaards forlag 1950

Johannes Ursin Holger Drachmann, bd. 1-2. Rosenkilde Bagger 1953 Lars P. Rømhild „Efterskrift“ i Holger Drachmann: Forskrevet –. DSL/Borgen 2000

GUSTAV ESMANN

Aage Welblund Omkring den litterære cafe. Branner og Korch 1951

EMMA GAD

Bjarne Kildegaard Fru Emma Gad. Tiderne Skifter 1984

Mette Winge Alle tiders Emma Gad. Politiken 2005

KARL GJELLERUP

Georg Nørregård Karl Gjellerup – en biografi. C.A. Reitzel 1988

JAKOB HANSEN

Julius Bomholt Jakob Hansen. Udvalgte arbejder. Colberg 1967

Jørn Jeppesen En undersøgelse af holdninger i Jakob Hansens forfatterskab. Speciale. Københavns Universitet 1973

AGNES HENNINGSEN

Bodil Wamberg Letsindighedens pris. En bog om Agnes Henningsen. Gad 1983

Anne Birgitte Richard „Hverdag og fest. Agnes Henningsen og Aase Hansen om mødet mellem kvinden, storbyen og det moderne“ i: Marianne Barlyng og Søren Schou (red.) Københavnerromaner. Borgen 1996

KNUD HJORTØ

Oluf Friis og Frits Johansen Knud Hjortø. Karakteristik og bibliografi. Woels Forlag 1924

Henrik Schovsbo „Efterskrift“ i Knud Hjortø: Syner. DSL/Borgen 2003

Henrik Schovsbo „Efterskrift“ i Knud Hjortø: To verdener. DSL/Borgen 2008

JOHANNES HOLBEK

Bo Hakon Jørgensen Maskinen, det heroiske og det gotiske. Odense Universitetsforlag 1977

Troels Andersen (red.) temanummer om Johannes Holbek i: Cras, nr. 63, Silkeborg Kunstmuseums forlag. 1992

LUDVIG HOLSTEIN

Kjeld Balslev Ludvig Holstein og hans Lyrik. Hernov 1941

Harry Andersen Ludvig Holsteins kunst. Gad 1956

Henning Gøtz Livets Herold – digteren Ludvig Holstein 1864-1943. Forlaget Museerne.dk 2006

J. P. JACOBSEN

Frederik Nielsen J.P. Jacobsen. Digteren og Mennesket, bd. 1-2. Gad 1953

Jørgen Ottosen (red.) Omkring Fru Marie Grubbe. Hans Reitzel 1972

Jørgen Holmgaard Interieur fra det 19. århundredes borgerlige kultur. Medusa 1976

Jørgen Vosmar J.P. Jacobsens digtning. Gyldendal 1984

JOHANNES V. JENSEN

Aage Schiøttz-Christensen Om Sammenhængen i Johannes V. Jensens Forfatterskab. Borgen 1956 (1969)

Jørgen Elbek Johannes V. Jensen. Gyldendal 1966 Leif Nedergaard: Johannes V. Jensen. Liv og Forfatterskab. Ny udg., C.A. Reitzel 1993

Oluf Friis Den unge Johannes V. Jensen, bd. 1-2. Gad 1974

Lars Handesten Johannes V. Jensen. Liv og værk. Gyldendal 2000

Aage Jørgensen og Anders Thyrring Andersen (red.) Et Spring ind i et Billede. Johannes V. Jensens mytedigtning. Odense Universitetsforlag 2000

Stefan Iversen (red.) Kraftlinjer. Om Johannes V. Jensens forfatterskab. Syddansk Universitetsforlag 2004

Anders Thyrring Andersen m.fl. (red.) I nuets spejl. Læsninger i Johannes V. Jensens digte. Gyldendal 2008

THIT JENSEN

Cai M. Woel Thit Jensen. Gyldendal 1954

Lisbeth Møller Jensen Roser og laurbær. Om grundstrukturen i Thit Jensens kvindepolitiske forfatterskab. Gyldendal 1978

Jens Andersen Thit – den sidste valkyrie. Gad 1990

ERNA JUEL-HANSEN

Elisabeth Møller Jensen „Erna Juel-Hansen: Helsen & Co“ i: Litteratur & Samfund 31, 1980

Pia Sigmund Oldemor Erna. En beretning om en pionér og hendes tid. Borgen 1991

JOHANNES JØRGENSEN

Emil Frederiksen Johannes Jørgensens Ungdom. Gyldendal 1946

W. Glyn Jones Johannes Jørgensens modne år. Gyldendal 1963

Teddy Petersen Et menneske kommer derhen, hvor det vil. En mands liv – om forfatteren og journalisten Johannes Jørgensen. Frydenlund 2006

Per Stounbjerg Mødet med moderniteten. Oplevelsesformer hos Johannes Jørgensen og Johannes V. Jensen. Nordisk Institut. Aarhus Universitet 1984

Inge Lise Rasmussen Pin Johannes Jørgensens veje omkring Siena. C.A. Reitzel 1989

W. Glyn Jones Han blev aldrig italiener. Johannes Jørgensens forfatterskab. Johannes Jørgensen Selskabet 2008

HARALD KIDDE

Niels Jeppesen Harald Kidde og hans Digtning. Munksgaard 1934

Villy Sørensen „Erindringens digter. Harald Kidde“ i: Digtere og dæmoner. Gyldendal 1959

Astrid Ehrencron-Kidde Hvem kalder – fra mine erindringers lønkammer. Gyldendal 1960

Jørgen Egebak „Studier i Harald Kiddes Helten“ i: Danske Studier 1966

Alfons Höger Form und Gehalt der Romane und Erzählungen Harald Kiddes. UNI-Druck 1969

Niels Koefoed Den nostalgiske dimension. En værkgennemgang af Harald Kiddes roman 'Helten'. Akademisk Forlag 1980

Knud Bjarne Gjesing: „Efterskrift“ i Harald Kidde: Jærnet. DSL/Borgen 1990

JAKOB KNUDSEN

Holger Begtrup Jakob Knudsen. En Levnedstegning. Gyldendal 1918

Richard Andersen Jakob Knudsen. Det Danske Forlag 1958

Villy Sørensen „Det forgudede traume. Jakob Knudsens romaner“ i: Hverken – eller. Gyldendal 1961

Svend Bjerg Jakob Knudsen. Erfaring og Fortælling. Aros 1982

Henrik Wigh-Poulsen Hjemkomsten og det åbne land. Jakob Knudsens forfatterskab og den grundvigske realisme. Forlaget Vartov 2001

THOR LANGE

Axel Sørensen Thor Lange. København 1915

Camillus Nyrop Thor Lange. Bidrag til en Levnedsskildring. København 1917

KARL LARSEN

Anne E. Jensen „Efterskrift“ til Karl Larsen Københavnerfortællinger. DSL/Borgen 1987

Lars Bukdahl „Brilliante brokker“ i: Drømmetid. Gad 2004

THØGER LARSEN

Henry Bailum Thøger Larsen. Liv og digtning. Aros 1979

Klaus P. Mortensen Himmelstormerne. En linje i dansk naturdigtning. Gyldendal 1993

Søren Baggesen Thøger Larsen. En kritisk monografi. Odense Universitetsforlag 1994

Lotte Thyrring Andersen „Efterskrift“ i Thøger Larsen Fire digtsamlinger 1904-1912. DSL/Borgen 1995

GYRITHE LEMCHE

Margit Andersen og Annelise Dorset Gyrithe Lemches forfatterskab. En bibliografi. Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune 1983

Gretelise Holm Gyrithe og de sorte ravne: om kvindernes kamp for menneske- og borgerret. Munksgaard 1990

KARIN MICHAËLIS

Birgit S. Nielsen Karin Michaëlis. En europæisk humanist. Et portræt i lyset af hendes utopiske roman 'Den grønne Ø'. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, nr. 338. Museum Tusculanums Forlag 2002

Beverly Driver Eddy Karin Michaëlis. Kaleidoskop des Herzens. Eine Biographie. Wiener Studien zur Skandinavistik, 7. Ed. Praesens 2003.

Merete von Eyben Det farlige liv. En bog om Karin Michaëlis. Tiderne Skifter 2006

SOPHUS MICHAËLIS

C.E. Jensen Vore Dages Digtere. Det nordiske Forlag 1898 Christian Rimestad Fra Stuckenberg til Seedorf, bd. 1. V.Pio 1922

PETER NANSEN

Georg Brandes „Peter Nansen“ i Samlede Skrifter, bd. 13. Gyldendal 1903

H.P. Rohde Ernst Bojesen. Storforlægger i humør, kunst og oplysning. Gyldendal 1958

MARTIN ANDERSEN NEXØ

Anker Gemzøe Pelle Erobreren. En historisk analyse. Vinten 1975

Børge Houmann (red.) Omkring Pelle Erobreren. Hans Reitzel 1975

Børge Houmann Martin Andersen Nexø og hans samtid, bd. 1-3. Gyldendal 1981-88

Mogens Brøndsted m.fl. „Tema om Martin Andersen Nexø“ i: Nordica, bd. 11, Odense Universitetsforlag 1994

Henrik Yde Det grundtvigske i Martin Andersen Nexøs liv, bd. 1-2. Vindrose 1991

Jørgen Haugan Alt er som bekendt erotik. Gads forlag 1998

HENRIK PONTOPPIDAN

Vilh. Andersen Henrik Pontoppidan. Gyldendal 1917

Cai M. Woel Henrik Pontoppidan, bd. 1-2. Munksgaard 1945.

Knut Ahnlund Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författarskapet. Akademisk forlag 1956

Jørgen Holmgaard Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem ni fortællinger. Gyldendal 1977

Birgitte Hesselaa „Efterskrift“ i Henrik Pontioppidan: Mimoser. Gyldendal 1979

Klaus P. Mortensen Ironi og utopi. En bog om Henrik Pontoppidan. Gyldendal 1982

Børge Kristiansen: 'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. Multivers Academic 2007

Nordica, bd. 24, Odense Universitetsforlag 2007 www.henrikpontoppidan.dk

ADDA RAVNKILDE

Anne Marie Løn Adda Ravnkilde. Rhodos 1978

HELGE RODE

Hanne Engberg En digters historie. Helge Rode 1870-1937. Gyldendal 1996

Peter Schmidt Dødsmotivet i Helge Rodes lyriske digtning. GMT 1971

SOPHUS SCHANDORPH

Georg Brandes „Sophus Schandorph“ i: Samlede Skrifter, bd. 3. Gyldendal 1900

JOHAN SKJOLDBORG

Jørgen Gleerup Utopi og sanselighed. Dannelsestemaet i Johan Skjoldborgs forfatterskab. Odense Universitetsforlag 1980

Troels Boebjerg Jensen og Jes Jessen „Det blinde stræb. Johan Skjoldborg: Slid“ i: Jørgen Gleerup og Povl Schmidt (red) Drift og socialitet. Odense Universitetsforlag 1983

Knud Sørensen Op over den lave jord. En bog om Johan Skjoldborg og hans tid. Samleren 1990

SKOLELÆRERLITTERATUR

Anders Pontoppidan Thyssen Den nygrundtvigske Bevægelse med særligt Henblik paa den Borupske Kreds. Det danske forlag 1958

Martin Zerlang „Skolelærerlitteraturen 1860-1900“ i Kultur & Klasse 33, 1978

AMALIE SKRAM

Antonie Tiberg Amalie Skram som kunstner og menneske. H. Aschehoug & Co. Kristiania 1910

Irene Engelstad Amalie Skram om seg selv. Den norske bokklubben 1981

Irene Engelstad Sammenbrudd og gjennombrudd. Amalie Skrams romaner om ekteskap og sinnsykedom. Pax forlag, Oslo 1984

Elisabeth Aasen (red.) Amalie „Silkestrilen sin datter“. Pax 1996

ERIK SKRAM

Janet Garton (red.) Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram, bd. 1-3. Gyldendal norsk forlag 2002

INGEBORG STUCKENBERG

Johannes Brøndum-Nielsen Litterærhistoriske Epistler. Gyldendal 1960

Johannes Brøndum-Nielsen Fagre Ord. Festskrift udg. af Københavns Universitet 1962

John Kousgård Sørensen „Indledning“ i Korte Breve fra en lang Reise. UJDS Studier, 4, Museum Tusculanum 1986

VIGGO STUCKENBERG

Jørgen Andersen Viggo Stuckenberg og hans samtid bd. 1-2. Gyldendal 1944

VILHELM TOPSØE

Herman Bang „Forfatteren af 'Jason'“ i: Realisme og Realister. Schubothe 1879 Vilh. Andersen Vilhelm Topsøe. Gad 1922

INGEBORG VOLLQUARTZ

Ole Ravn: Kommenteret udgave af Ingeborg Vollquartz Mor er ikke hjemme. Systime 1986

GUSTAV WIED

Johs. Brøndum-Nielsen Gustav Wied i breve. Gyldendal 1946

Knut Ahnlund Den unge Gustav Wied. Gyldendal 1964

F.J. Billeskov Jansen Gustav Wied. Den mangfoldige digter. Spektrum

1997

Niels Bruhn Meredin og Jan Nøhr Christensen Romanforfatteren Gustav Wied. En analyse med afsæt i Michail Bachtin. Aalborg Universitetsforlag 2000

JEPPE AAKJÆR

K.K. Nicolaisen Jeppe Aakjær. En lille Biografi og Karakteristik. Gyldendal 1913

Felix Nørgaard Jeppe Aakjær. En Introduktion til hans Forfatterskab. Gyldendal 1941

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen Flugtens fængsel. Længsler og bindinger i Jeppe Aakjærs romaner. Odense Universitetsforlag 1981

Johs. Nørregaard Frandsen „Den tavse sorg. Jeppe Aakjær: Sidsels Brudelys“ i Jørgen Gleerup og Povl Schmidt (red.) Drift og socialitet. Odense Universitetsforlag 1997

Solvejg Bjerre Livet på Jenle 1905-26. Nanna og Jeppe Aakjærs hjem. Hans Reitzel 1985

Henrik Fibæk Jensen Jeppe Aakjær. Spillemand og stridsmand. Historisk årbog for Skive og omegn 1999

Knud Peder Jensen Jeppe Aakjær. Et moderne livs fortælling. Hovedland 2002

MARTIN ANDERSEN NEXØ

Anker Gemzøe Pelle Erobreren. En historisk analyse. Vinten 1975

Børge Houmann (red.) Omkring Pelle Erobreren. Hans Reitzel 1975

Børge Houmann Martin Andersen Nexø og hans samtid, bd. 1-3. Gyldendal 1981-88

Mogens Brøndsted m.fl. „Tema om Martin Andersen Nexø“ i: Nordica, bd. 11, Odense Universitetsforlag 1994

Henrik Yde Det grundtvigske i Martin Andersen Nexøs liv, bd. 1-2. Vindrose 1991

Jørgen Haugan Alt er som bekendt erotik. Gads forlag 1998

HENRIK PONTOPPIDAN

Vilh. Andersen Henrik Pontoppidan. Gyldendal 1917

Cai M. Woel Henrik Pontoppidan, bd. 1-2. Munksgaard 1945.

Knut Ahnlund Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författarskapet. Akademisk forlag 1956

Jørgen Holmgaard Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem ni fortællinger. Gyldendal 1977

Birgitte Hesselaa „Efterskrift“ i Henrik Pontioppidan: Mimoser. Gyldendal 1979

Klaus P. Mortensen Ironi og utopi. En bog om Henrik Pontoppidan. Gyldendal 1982

Børge Kristiansen: 'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. Multivers Academic 2007

Nordica, bd. 24, Odense Universitetsforlag 2007 www.henrikpontoppidan.dk

ADDA RAVNKILDE

Anne Marie Løn Adda Ravnkilde. Rhodos 1978

HELGE RODE

Hanne Engberg En digters historie. Helge Rode 1870-1937. Gyldendal 1996

Peter Schmidt Dødsmotivet i Helge Rodes lyriske digtning. GMT 1971

SOPHUS SCHANDORPH

Georg Brandes „Sophus Schandorph“ i: Samlede Skrifter, bd. 3. Gyldendal 1900

JOHAN SKJOLDBORG

Jørgen Gleerup Utopi og sanselighed. Dannelsestemaet i Johan Skjoldborgs forfatterskab. Odense Universitetsforlag 1980

Troels Boebjerg Jensen og Jes Jessen „Det blinde stræb. Johan Skjoldborg: Slid“ i: Jørgen Gleerup og Povl Schmidt (red) Drift og socialitet. Odense Universitetsforlag 1983

Knud Sørensen Op over den lave jord. En bog om Johan Skjoldborg og hans tid. Samleren 1990

SKOLELÆRERLITTERATUR

Anders Pontoppidan Thyssen Den nygrundtvigske Bevægelse med særligt Henblik paa den Borupske Kreds. Det danske forlag 1958

Martin Zerlang „Skolelærerlitteraturen 1860-1900“ i Kultur & Klasse 33, 1978

AMALIE SKRAM

Antonie Tiberg Amalie Skram som kunstner og menneske. H. Aschehoug & Co. Kristiania 1910

Irene Engelstad Amalie Skram om seg selv. Den norske bokklubben 1981

Irene Engelstad Sammenbrudd og gjennombrudd. Amalie Skrams romaner om ekteskap og sinnsykedom. Pax forlag, Oslo 1984

Elisabeth Aasen (red.) Amalie „Silkestrilen sin datter“. Pax 1996

ERIK SKRAM

Janet Garton (red.) Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram, bd. 1-3. Gyldendal norsk forlag 2002

INGEBORG STUCKENBERG

Johannes Brøndum-Nielsen Litterærhistoriske Epistler. Gyldendal 1960

Johannes Brøndum-Nielsen Fagre Ord. Festskrift udg. af Københavns Universitet 1962

John Kousgård Sørensen „Indledning“ i Korte Breve fra en lang Reise. UJDS Studier, 4, Museum Tusculanum 1986

VIGGO STUCKENBERG

Jørgen Andersen Viggo Stuckenberg og hans samtid bd. 1-2. Gyldendal 1944

VILHELM TOPSØE

Herman Bang „Forfatteren af 'Jason'“ i: Realisme og Realister. Schubothe 1879 Vilh. Andersen Vilhelm Topsøe. Gad 1922

INGEBORG VOLLQUARTZ

Ole Ravn: Kommenteret udgave af Ingeborg Vollquartz Mor er ikke hjemme. Systime 1986

GUSTAV WIED

Johs. Brøndum-Nielsen Gustav Wied i breve. Gyldendal 1946

Knut Ahnlund Den unge Gustav Wied. Gyldendal 1964

F.J. Billeskov Jansen Gustav Wied. Den mangfoldige digter. Spektrum

1997

Niels Bruhn Meredin og Jan Nøhr Christensen Romanforfatteren Gustav Wied. En analyse med afsæt i Michail Bachtin. Aalborg Universitetsforlag 2000

JEPPE AAKJÆR

K.K. Nicolaisen Jeppe Aakjær. En lille Biografi og Karakteristik. Gyldendal 1913

Felix Nørgaard Jeppe Aakjær. En Introduktion til hans Forfatterskab. Gyldendal 1941

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen Flugtens fængsel. Længsler og bindinger i Jeppe Aakjærs romaner. Odense Universitetsforlag 1981

Johs. Nørregaard Frandsen „Den tavse sorg. Jeppe Aakjær: Sidsels Brudelys“ i Jørgen Gleerup og Povl Schmidt (red.) Drift og socialitet. Odense Universitetsforlag 1997

Solvejg Bjerre Livet på Jenle 1905-26. Nanna og Jeppe Aakjærs hjem. Hans Reitzel 1985

Henrik Fibæk Jensen Jeppe Aakjær. Spillemand og stridsmand. Historisk årbog for Skive og omegn 1999

Knud Peder Jensen Jeppe Aakjær. Et moderne livs fortælling. Hovedland 2002

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur om litteraturen 1870-1920.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig