Opslagsværker

Dansk biografisk leksikon, 3. udg., bd. 1-16. Gyldendal 1979-1984

John Chr. Jørgensen (red.) Dansk forfatterleksikon. Rosinante 2001

Klaus P. Mortensen og Søren Schou (red.) Gads danske forfatterleksikon. Gad 2003

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bd. 1-22. Rosenkilde og Bagger 1956-1978

Povl Schmidt m.fl. (red.) Læsninger i dansk litteratur, bd. 1. Odense Universitetsforlag 1997

Arkiv for dansk litteratur

Litteraturhistoriske og historiske værker

Gustav Albeck og F.J. Billeskov Jansen Dansk litteraturhistorie, bd. 1.

Politikens Forlag 1964 F.J. Billeskov Jansen Danmarks Digtekunst, bd. 1-2. Munksgaard 1944-47

Pil Dahlerup Dansk litteratur, Middelalder, bd. 1-2. Gyldendal 1998

Jørgen Fafner Dansk vershistorie, bd. 1-2. C.A. Reitzel 1994-2000

Ole Feldbæk (red.) Dansk identitetshistorie, bd. 2. C.A. Reitzel 1991

Oluf Friis Den danske Litteraturs Historie. Fra Oldtiden indtil Renæssancen. Hirschsprung 1945

Hans Hertel (red.) Verdens litteraturhistorie, bd. 1-4. Gyldendal 1992-93

Edvard Holm Danmark-Norges Historie fra Den store nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse (1720-1814). Gad 1891-1912

Johan Fjord Jensen m.fl. (red.) Dansk litteraturhistorie, bd. 1-4. Gyldendal 1982-84

Elisabeth Møller Jensen m.fl. (red.) Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 1. Rosinante 1993

Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.) Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. Gyldendal 2005

Anders Malling Dansk salmehistorie, bd. 1-8. Schultz 1960-78

Klaus P. Mortensen Himmelstormerne. En linje i dansk naturdigtning. Gyldendal 1993

Klaus P. Mortensen Spejlinger. Litteratur og refleksion. Spring 2000

Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen og Erik A. Nielsen Litteraturhistorier. Perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970. Danmarks Radio, 2. udg. 1996

Olaf Olsen (red.) Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 4-9, 1989-90, 2. udg. 2002-03

Carl S. Petersen (med Richard Paulli) Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 1: Den danske Litteratur fra Folkevandringstiden indtil Holberg. Gyldendal 1929

Carl S. Petersen og Vilhelm Andersen Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 2: Det attende Aarhundrede. Gyldendal 1934

Peter Skautrup Det danske Sprogs Historie. Gyldendal 1944-68

Fr. Schyberg Dansk Teaterkritik indtil1914. Gyldendal 1937

Litteratur om perioderne

Højmiddelalder 1100-1300

Indledningen bygger særlig på følgende:

Sverre Bagge Da boken kom til Norge.1000-1537 (Norsk idéhistorie, bd. 1). Aschehoug 2001

Michael Bregnsbo og Kurt Villads Jensen Det danske imperium – storhed og fald. Aschehoug 2004

Sten Ebbesen Den danske filosofis historie, bd. 1: Dansk middelalderfilosofi, ca. 1170-1536. Gyldendal 2002

Dennis H. Green Medieval Listening and Reading. The primary reception of German literature 800-1300. Cambridge University Press 1994

Dennis H. Green The Beginnings of Medieval Romance. Fact and Fiction, 1150-1220. Cambridge University Press 2002

C. Stephen Jaeger The Envy of Angels. Cathedral Schools and Social Ideals in Medieval Europe, 950-1200. University of Pennsylvania Press 1994

Norbert Kersken Geschichtsschreibung in Europa der «nationes». Nationalgeschichtliche Gesamtdarstellungen im Mittelalter. Böhlau 1995

Karl Langosch Mittellatein und Europa. Führung in die Hauptliteratur des Mittelalters. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990

Bo Lindberg Europa och Latinet. Natur och Kultur 1993

Leidulf Melve „Literacy-Aurality-Orality. A Survey of Recent Research into the Orality/Literacy Complex of the Latin Middle Ages (600-1500)“ i: Symbolae Osloenses 78, 2003

Lars Boje Mortensen Middelalderlatin. Hvad var, og hvad er meningen? Norges Forskningsråd (Antikkprogrammets småskrifter nr. 2) 1998

Lars Boje Mortensen „Den formative dialog mellem latinsk og folkesproglig litteratur ca 600-1250. Udkast til en dynamisk model“ i: Else Mundal (red.) Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og nordiske kontekst. Menningar- og Midaldasetur 2006

Olaf Pedersen Studium generale: de europæiske universiteters tilblivelse. Gyldendal 1979

Roy A. Rappaport Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge University Press 1999

Brian Stock The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton University Press 1983

Anker Teilgård Laugesen Middelalderlitteraturen – en orientering. Gyldendal 1966

Michel Zink Medieval French Literature: An Introduction. State University of New York at Binghampton 1995

Værker om bogkultur i middelalderen

Lauritz Nielsen Danmarks middelalderlige Haandskrifter. En sammenfattende boghistorisk Oversigt. Gyldendal 1937

Lars Boje Mortensen „The Nordic Archbishoprics as Literary Centres around 1200“ i: Karsten Friis-Jensen og Inge Skovgaard-Petersen (red.) Archbishop Absalon of Lund and his World. Roskilde Museums Forlag 2000

Erik Petersen (red.) Living Words \u0026amp; Luminous Pictures. Medieval Book Culture in Denmark. Essays, bd.1-2. Det Kongelige Bibliotek og Moesgård Museum 1999

Anne Riising Danmarks middelalderlige prædiken. Gad 1969

Udgaver, oversættelser og behandlinger af enkeltværker

Adam af Bremens Bispekrønike er udgivet af Bernhard Schmeidler Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum), Hannover 1917. Senest på dansk ved Allan A. Lund Adam af Bremens krønike, Wormianum 2000.

De danske helgenlegender på latin er udgivet samlet af M. Cl. Gertz Vitae Sanctorum Danorum, Gad 1908-12. Størstedelen blev oversat til dansk af Hans Olrik i Danske Helgeners Levned, Schønberg 1893-94. Ælnoth er oversat af Erling Albrectsen Ælnoths krønike, Odense Universitetsforlag 1984. Knud Lavard-legenden (og liturgien) er kommet i en ny oversættelse i Michael Chesnutt The Medieval Danish Liturgy of St Knud Lavard, Den Arnamagnæanske Kommision 2003. En oversigt over genren findes i Tue Gad Legenden i dansk middelalder, Dansk Videnskabs Forlag 1961. Se også Lars Boje Mortensen (red.) The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c.1000-1300), Museum Tusculanum 2006.

Alle de mindre historiske værker på latin – inkl. Roskildekrøniken, Lejrekrøniken, og Sven Aggesen, samt de omtalte latinske digte – er udgivet af M. Cl. Gertz i Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, bd. 1-2, Gad 1917-18. Mange af teksterne er oversat af Jørgen Olrik i Krøniker fra Valdemarstiden, København 1900-01.

Sven Aggesen er oversat og kommenteret af M. Cl. Gertz i Sven Aggesøns historiske Skrifter, Schønberg 1916-17 (1967). Nyere synspunkter i Eric Christiansen The Works of Sven Aggesen, twelfth-century Danish His-torian, London University College 1992.

Saxos Danmarkshistorie findes i en ny latinsk tekstudgave og dansk oversættelse: Saxo Grammaticus Gesta Danorum – Danmarkshistorien, bd. 1-2, latinsk tekst udgivet af Karsten Friis-Jensen, oversættelse ved Peter Zeeberg, Gad 2005. Her findes også en bibliografi over artikler og bøger om Saxo.

De danske filosoffer, teologer m.m., inklusive Martinus, Boethius, Anders Sunesen og Peder Nattergal, er udgivet i serien Corpus philosophorum Danicorum medii aevi, bd. 1-13, Gad 1955-98. Tre af Boethius' skrifter er oversat til dansk af Niels Jørgen Green-Pedersen Boethius de Dacia: Verdens evighed. Det højeste gode. Drømme, København 2001. Anders Sunesens Hexaëmeron er oversat til dansk af H.D. Schepelern, Gad 1985.

Henrik Harpestrengs latinske urtebog er udgivet med oversættelse af Poul Harberg i Henrik Harpestreng Liber herbarum, København 1936. De danske værker er udgivet af Marius Kristensen i Harpestræng Gamle danske urtebøger, stenbøger og kogebøger, København 1908-20.

Senmiddelalder 1300-1500

Hans Brix "Studie i de danske Dyrerim" i: Analyser og Problemer, bd. 3. Gyldendal 1936

Ernst Robert Curtius Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Francke (1948) 1973.

Ernst Frandsen Mariaviserne. Den lyriske Madonnadigtning fra Danmarks Middelalder, belyst gennem Bønnebøgernes Prosatexter. København 1926

Ernst Frandsen "Middelalderlig lyrik" i: Danske Studier 1954

Poul Lindegård Hjorth (red.) Karl Magnus' Krønike. Schultz 1960

Elisabet Holst "Elskovs Dyd. Kærlighed og køn i de lyriske viser i de danske adelshåndskrifter" i: Sumlen. Stockholm 1994-95

Valter Jansson Eufemiavisorna. En filologisk undersökning. Uppsala Universitets Årsskrift 1945

Niels-Knud Liebgott Hellige mænd og kvinder. Wormianum 1982

Mette Nordentoft "Landet som icke är. Et forsøg på en genrebestemmelse af 'Lucidarius'" i: Festskrift for Kristian Hald, 1974

Anders Piltz Medeltidens lärde värld. Carmina 1978

Helge Toldberg "Den danske rimkrønike og folkeviserne" i: Danske Studier 1958

Folkeviserne

Flemming G. Andersen Commonplace and Creativity. The Role of Formulaic Diction in Anglo-Scottish Traditional Balladry. Odense Universitetsforlag 1985

David Colbert The Birth of the Ballad. The Scandinavian Medieval Genre. Svenskt Visarkiv Stockholm 1989

Ernst Frandsen Folkevisen. Studier i middelalderens poetiske litteratur. Gyldendal 1969

Poul Lindegård Hjorth "Folkevisens sprog: daterings- og proveniensproblemer" i: Danske Studier 1995

Otto Holzapfel Det balladeske. Fortællemåden i den ældre episke folkevise. Odense Universitetsforlag 1980

Bengt R. Jonsson m.fl. The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Svenskt Visarkiv. Stockholm 1978

Jens Anker Jørgensen Jorden og slægten. En indføring i folkevisens univers. Tabula/Fremad 1976

Albert B. Lord The Singer of Tales. Cambridge, Mass. (1960), 1971

Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus (red.) Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700, bd. 1-4. C.A. Reitzel 1999-2002

Iørn Piø Nye veje til Folkevisen. Gyldendal 1985

Villy Sørensen "Folkeviser og folovelser" i: Digtere og dæmoner. Gyldendal 1959 (2003)

Helge Toldberg Marsk Stig-viserne. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 252, bd. 73). Gad 1963

Renæssance 1500-1700

Marianne Alenius „Birgitte Thotts Om et lyksaligt Liv“ i: Marianne Alenius (red.) Latin og nationalsprog i Norden efter reformationen. (Renæssancestudier 5). Museum Tusculanum 1991

Marianne Alenius „Skrifter om lærde danske kvinder“ i: Marianne Alenius og Peter Zeeberg (red.) Litteratur og lærdom. (Renæssancestudier 1). Museum Tusculanum 1987

Charlotte Appel Læsning og bogmarked i1600-tallets Danmark, bd.1-2. Museum Tusculanum 2001

J.L. Balling og P.G. Lindhardt Den nordiske kirkes historie, 4. udg. Nyt Nordisk Forlag 1979

C.J. Brandt Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter. Gad 1882

Elizabeth L. Eisenstein The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, 1-2. Cambridge University Press 1979

Henrik Horstbøll Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840, en kulturhistorisk undersøgelse. Museum Tusculanum 1999

Kristian Jensen Latinskolens dannelse. Latinundervisningens indhold og formål fra reformationen til enevælden (Antikken i Danmark 3). Museum Tusculanum 1982

Ellen Jørgensen Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800. Bianco Luno 1931

Hal Koch \u0026amp; Bjørn Kornerup Den danske kirkes historie, bd. 4. Gyldendal 1959

Marianne Pade „Humanismens latin: fælles- og nationalsprog“ i: Renæssanceforum 2, 2006. (www.renaessanceforum.dk)

Julius Paludan Fremmed Indflydelse paa Den danske Nationalliteratur i det 17. og 18. Aarhundrede. I. Renaissancebevægelsen i Danmarks Literatur. København 1887

Torben Krogh Ældre dansk Teater. En teaterhistorisk Undersøgelse. København 1940

Klaus Neiiendam Renaissanceteatret i Danmark. Det Teatervidenskabelige Institut, Københavns Universitet 1988

Serien Tidlig dansk dramatik. Munksgaard 1972-73

Om enkelte forfattere

CHRISTIERN PEDERSEN

Jens Anker Jørgensen Humanisten Christiern Pedersen. En præsentation. C.A. Reitzel 2007

PEDER PALLADIUS

G. Jørgensen „Peder Palladius“ i: Den danske Kirkes Historie 1537-1560, København 1922

Martin Schwarz Lausten „Peder Palladius“ i: Carsten Bach-Nielsen (red.) Danmark og renæssancen 1500-1650. Gad 2006

HANS CHRISTENSEN STHEN

Ernst Frandsen Hans Christensen Sthen. Studier i det16.Aarhundredes danske Litteratur. Universitetsforlaget i Aarhus 1932

HIERONYMUS JUSTESEN RANCH

Janne Risum Efterskrift til Hieronimus Justesen Ranch: Karrig Niding. En jysk komedie fra ca.1600. Gyldendal 1988

Leif Søndergaard „Hieronimus Justesen Ranch: Karrig Niding“ i: Læsninger i dansk litteratur 1200-1820. Odense Universitetsforlag 2001

ANDERS SØRENSEN VEDEL

Gustav Albeck „Anders Sørensen Vedel og hans skrift „Om den danske krønike at beskrive““ i: Humanister i Jylland. Munksgaard 1959

Allan Karker Anders Sørensen Vedel og den danske krønike. Branner og Korch 1955

Flemming Lundgreeen-Nielsen „Anders Sørensen Vedel og Peder Syv – to lærde folkeviseudgivere“ i: Svøbt i mår, bd. 4. C.A. Reitzel 2002

Marita Akhøj Nielsen Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder. C.A. Reitzel 2004

C.C. LYSCHANDER

Flemming Lundgreen-Nielsen (red.) C. C. Lyschanders digtning 1579-1623, bd. 1-2. C.A. Reitzel 1989

PEDER SYV

Marie Bjerrum „Peder Syvs danske Ordbog“ i: Sprog og Kultur XX, 1958

Frederik Winkel Horn Peder Syv. En literærhistorisk Studie. København 1878

Barokken

Vilhelm Andersen „Den ziirlige Stiil“ i: Danske Studier 1893

Erik Dal Judichær. Hans værk og hans kilder. Schultz 1960

Erik Dal, Aage Kabell, Arthur Arnholz Danske Metrikere, bd. 1-2. Schultz 1953

Wilhelm Friese Nordische Barockdichtung. Eine Darstellung und Deutung skandinavischer Dichtung zwischen Reformation und Aufklärung. Francke 1968

Torben Jelsmark „Barokken i dansk digtning. En receptionshistorie“ i: Danske Studier 1999

Erik Lunding Tysk Barok og Barokforskning. En kritisk Redegørelse for den moderne tyske Barokforskning. Haase 1938

Sebastian Olden-Jørgensen Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660. Museum Tusculanum 1996

Erik Sønderholm Dansk Barok 1630-1700. Dansklærerforeningen 1974

Peer E. Sørensen og Eira Storstein Den barokke tekst. Dansklærerforeningen 1999

Ejnar Thomsen Barokken i dansk digtning (i manuskript 1935). Munksgaard 1971

Om enkelte forfattere

ANDERS ARREBO

Erik A. Nielsen „Lyst-forundret. Anders Arrebo: Hexaëmeron“ i: Erik A. Nielsen Lyrikere. Spring 2001

Holger Fr. Rørdam Mester Anders Christensen Arrebos Levned. Samfundet til den danske Litteraturs Fremme 1857

Vagn Lundgaard Simonsen Kildehistoriske studier i Anders Arrebos forfatterskab. Munksgaard 1955

THOMAS KINGO

Carsten Bach-Nielsen Kingo CCC. Studier udgivet i300-året for digterens død. Anis 2003

Erik A. Nielsen „Kingos Passion“ i: Hymnologiske Meddelelser 1, 1987

Erik A. Nielsen „Dend, som gjorde øret, skulle hand ikke høre? Om førsteparten af Kingos Aandelig Siunge-Koor“. Stiftsbog og landemodeakt for Lolland-Falsters stift 1984

Erik A. Nielsen „Forfængelighedernes forfængelighed. Vanitas-motivet hos Kingo“ i: Erik A. Nielsen Lyrikere. Spring 2001

Erik A. Nielsen BILLED-SPROG, Kristendommens retorik. (Under udgivelse)

Richard Petersen Thomas Kingo og hans Samtid. Schønberg 1887

ELIAS NAUR

Elias Naur Golgotha paa Parnasso I-II. Udgivet med kommentarer og efterskrift af Peter Brask. Munksgaard 1973

JOHAN LAUREMBERG

Ludvig Daae Om humanisten og satirikeren Johan Lauremberg. Christiania 1884

Erik Sønderholm „Om Lauremberg som dansk digter“ i: Danske Studier 1966

JACOB WORM

Erik Sønderholm Jacob Worms Skrifter, bd. 1-4. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1971-1994

LEONORA CHRISTINA

Sophus Birket Smith Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie, bd. 1-2. København 1879-1881

Jens Aage Doctor „Sandhedens rolle. Om Leonora Christinas „Jammers Minde““ i: Kritik 16, 1970

Poul Lindegård Hjorth \u0026amp; Marita Akhøj Nielsen (red.) Leonora Christinas Jammers Minde. C.A. Reitzel 1998

MARGRETE LASSON

Andreas Lombnæs „Romanens sannhet“ i: Edda 1995 Peter Thage „Et in Arcadia ego. Om Anna Margrethe Lassons roman „Den beklædte Sandhed““ i: Danske Studier 2002

POVL PEDERSEN (PHILEDOR)

Henrik Blicher „„Og Soel gik op paa tydsk““ i: Danske Studier 1989

Dansk nylatinsk litteratur

Minna Skafte Jensen (red.) A History of Nordic Neo-Latin Literature. Odense Universitetsforlag 1995

Minna Skafte Jensen Friendship and Poetry. Studies in Danish Neo-Latin Literature. (Renæssancestudier 12). Museum Tusculanum 2004

Minna Skafte Jensen „Dansk renæssancelitteratur“ i: Carsten Bach-Nielsen (red.) Danmark og renæssancen 1500-1650. Gad 2006

Minna Skafte Jensen „Hans Jørgensen Sadolins lyrik“ i: Marianne Alenius og Peter Zeeberg (red.) Litteratur og Lærdom. (Renæssancestudier 1). Museum Tusculanum 1985

Karsten Friis-Jensen og Minna Skafte Jensen „Humanismens gennembrud i Danmark set gennem Hans Frandsens forfatterskab“ i: Museum Tusculanum nr. 40-43, 1980

Sebastian Olden-Jørgensen Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse1660.(Renæssancestudier 8). Museum Tusculanum 1996

Minna Skafte Jensen „Latindigteren Zacharias Lund (1608-1667)“ i: Fund og Forskning 33, 1994

Karen Skovgaard-Petersen Historiography at the Court of Christian IV (1588-1648). Studies in the Latin Histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius. (Renæssancestudier11). Museum Tusculanum 2002

Karen Skovgaard-Petersen „Klassikerimitation og danmarkshistorie i den tidlige enevælde. Om Vitus Berings Florus Danicus“ i: Danske Studier 1990

Karen Skovgaard-Petersen Erasmus Lætus' Margaretica: klassisk epos og dansk propaganda. Museum Tusculanum 1988

Karen Skovgaard-Petersen „Erasmus Lætus' Res Danicæ (1574), en Danmarkshistorie i lyset af Syvårskrigen“ i: Renæssanceforum 2, 2006

Peter Zeeberg „Hans Svaning og hans latinske Danmarkshistorie“ i: By, marsk og geest 15, 2003

Peter Zeeberg „Peder Flemløses lærde hyrder“ i: Carsten Bach-Nielsen (red.) Danmark og Renæssancen 1500-1650. Gad 2006

Peter Zeeberg Tycho Brahes „Urania Titani“ Et digt om Sophie Brahe. (Renæssancestudier 7). Museum Tusculanum 1994

Peter Zeeberg Den praktiske Muse. Tycho Brahes brug af latindigtningen. Museum Tusculanum 1993

Peter Zeeberg „Diktaren“ i: Håkan Håkansson (red.) Att låta själen flyga mellan himlens tinna. Tycho Brahe och renässancen. Atlantis 2006

Oplysning 1700-1800

Marianne Alenius m.fl. (red.) Digternes paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff. Museum Tusculanum 1997

Liv Bliksrud Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel. Aschehoug 1999

Thomas Bredsdorff Digternes natur. En idés historie i1700-tallets danske poesi. Gyldendal 1975

Thomas Bredsdorff Den brogede oplysning. Om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tallets nordiske litteratur. Gyldendal 2003

Mads Julius Elf \u0026amp; Lasse Horne Kjældgaard (red.) Mere lys! Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og kultur. Spring 2002

C.H. Koch Den danske filosofis historie, bd. 3: Dansk oplysningsfilosofi, 1700-1800. Gyldendal 2003

Flemming Lundgreen-Nielsen Den nordiske fortælling i det 18.århundrede. Bidrag til en genres historie. Gad 1968

K.F. Plesner Det smagende Selskab. Selskabet til de Skiønne og Nyttige Videnskabers Forfremmelse 1759-1959. Gyldendal 1959

Hakon Stangerup Romanen i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Levin \u0026amp; Munksgaard 1936

Om enkelte forfattere

LUDVIG HOLBERG

F.J. Billeskov Jansen Holberg som Epigrammatiker og Essayist, bd. 1-2. Munksgaard 1938-39

F.J. Billeskov Jansen Ludvig Holberg. Twaine Publishers 1974

Georg Brandes Ludvig Holberg. Gyldendal 1884

Francis Bull Holberg som historiker. Aschehoug 1913

Kåre Foss Ludvig Holbergs Naturrett. Gyldendal Norsk Forlag 1934

Anne E. Jensen Holberg og kvinderne eller Et forsvar for ligeretten. Gyldendal 1984

Anne E. Jensen Teatret i Lille Grønnegade 1722-1728. Arnold Busck 1972

Jens Kruuse Holbergs maske. Gyldendal 1964

Lars Roar Langslet Den store ensomme. En biografi om Ludvig Holberg. Gyldendal 2001

Th. A. Müller Den unge Ludvig Holberg 1684-1722. Gyldendal 1943

Erik A. Nielsen Holbergs komik. Gyldendal 1984

Andreas Simonsen Holbergs livssyn. Arnold Busck 1981

Ejnar Thomsen Sfinxen. Streger til et Holberg-portræt. Københavns Universitet 1954

H.A. BRORSON

Steffen Arndal Den store hvide flok vi se. H.A. Brorson og tysk pietistisk vækkelsessang. Odense Universitetsforlag 1989

Steffen Arndal H. A. Brorsons liv og salmedigtning. Materialecentralen 1994

Jan Ulrik Dyrkjøb Brorson. En bog i 300 året for salmedigterens fødsel. Anis 1994

L.J. Koch Salmedigteren Brorson. Lohse 1931

L.J. Koch Brorson-Studier. Lohse 1936

Erik A. Nielsen BILLED-SPROG 3, Brorsons salmedigtning – et ikonografisk studie. (Under udgivelse)

AMBROSIUS STUB

Erik Kroman Ambrosius Stubs Digte, bd. 1-2, med efterskrift og noter. Rosenkilde og Bagger 1972

CHRISTIAN B. TULLIN

Klaus P. Mortensen „Spejling og Ekko“ (om Stub og Tullin) i: Læsninger i dansk litteratur, bd. 1

JOHANNES EWALD

Pil Dahlerup Liv og lyst. Artikler og essays. Gyldendal 1987

Jens Aage Doctor „Efterskrift“ i: Johannes Ewald Levnet og Meeninger. Dansklærerforeningen 1969

Ernst Frandsen Johannes Ewald. Et stykke dansk åndshistorie, 2. udg. Gyldendal 1968

Johnny Kondrup Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi. Odense Universitetsforlag 1982

Erik A. Nielsen „Pietismens genstridige søn“ i: Solens fødsel. Seks tekster om kristendommens hemmeligheder. Anis 1998

Peer E. Sørensen Håb og erindring. Ewald i oplysningen. Gyldendal 1989

Keld Zeruneith. Soldigteren. En biografi om Johannes Ewald. Gyldendal 1985

P.F. SUHM

Chr. Bruun Peter Frederik Suhm. En Levnetsbeskrivelse. Gad 1898

Jens Møller „P.F. Suhms „Euphron““ i: Historisk Tidsskrift, 1973

CHARLOTTA DOROTHEA BIEHL

Marianne Alenius Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve. Museum Tusculanum 1987

Birgit Mortensen: „Charlotta Dorothea Biehl – Mit ubetydelige Levnets Løb“ i: Læsninger i dansk litteratur, bd. 1

KNUD LYNE RAHBEK

Anne E. Jensen Rahbek og de danske Digtere. Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1960

P.A. HEIBERG

Henning Fenger Familjen Heiberg. Peter Andreas Heiberg, fru Gyllembourg, Johan Ludvig Heiberg og fru Heiberg. Museum Tusculanum 1992

Povl Ingerslev-Jensen P.A. Heiberg. Den danske Beaumarchais. Poul Kristensen 1974

MALTHE CONRAD BRUUN

Per Stig Møller Malte-Bruns litterære kritik og dens plads i transformationsprocessen mellem klassicisme og romantik i fransk litteraturhistorie 1800-1826. Munksgaard 1973

JOHAN HERMAN WESSEL

Alf Henriques „Indledning“ i: Kærlighed uden strømper. Dansklærerforeningen 1960

Harald Langberg Den store satire. Johan Herman Wessel og Kærlighed uden Strømper. Gyldendal 1973

JENS BAGGESEN

L.L. Albertsen Immanuel. En bog om Jens Baggesen. Rosenkilde og Bagger 1991

Kr. Arentzen Baggesen og Oehlenschläger. Litteraturhistorisk Studie, bd. 1-8. København 1870-1878

Peter Basse Et labyrintisk menneske. Portræt af digteren Jens Baggesen i revolutionsåret1789. Center for Undervisning og Kulturformidling 1989

Torben Brostrøm Labyrint og arabesk. Gyldendal, 1966

Aage Henriksen Den rejsende. Otte kapitler om Baggesen og hans tid. Gyldendal 1961

Jette Lundbo Levy „Det talende skrammel. Bevægelser rundt i Baggesens labyrint“ i: Marianne Alenius (red.) Digternes paryk. Studier i 1700-tallet. Museum Tusculanum 1997

Jette Lundbo Levy „Kvinden i labyrinten: Baggesen og erotismen“ i: Mere lys! Spring 2002

Klaus P. Mortensen „Smaragdbarmen“ i: På tværs. Spring 2000

Marianne Stidsen „Med og uden paryk. Jens Baggesens forfatterskab i formalistisk belysning“ i: Mere lys! Spring 2002

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur om litteraturen 1100-1800.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig